ประกาศเลื่อนวันสอบ รายงานตัวและมอบตัว ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ แนบหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๖/ว๑๓๙๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

หมวด: ข่าวสาร