หน้าเเรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าระบบสมาชิก

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

แหล่งความรู้นักเรียน

แบบประเมินตนเอง [SDQ]

วัดแววความสามารถพิเศษ

≥ EZAD-GPAX
คำนวณหาเกรดเฉลี่ย รายเทอม รายปี และค่าเฉลี่ย ตลอด 3 ปี

EZAD-GPA
คำนวณหาผลการเรียนแยกตามกลุมสาระ GPA

≥ EZAD-SEARCH
โปรแกรมช่วยหาสาขาและมหาวิทยาลัย

≥ EZAD-RANK
รายละเอียดคณะ สาขาและมหาวิทยาลัย

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) ๒๕๖๒

พิธีเข้าประจำกอง และประดับบ่า(อินธนู) 

ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่

 ๒๑    สิงหาคม    ๒๕๖๒

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ดูรูปเพิ่มเติม . . .

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา

***เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔*** 

เลื่อนการสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

***ไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบต่อไป***

เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

***ประกาศโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา***

 

เลื่อนการรับวุฒิการศึกษาของนักเรียนชั้น

ม.3 และม.6

 

เลื่อนออกไปไม่มีกำหนด