ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา (๒๕๖๖-๒๕๖๙)

วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2565 งานแผนงานโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้จัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา (๒๕๖๖-๒๕๖๙) เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธานินทร์  ปัญญาวัฒนากุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2565,19:08   อ่าน 61 ครั้ง