ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอท่าตะเกียบ มีพื้นที่ ๑๕๑ ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๗ หมู่ ๓ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ ๒๔๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๕๖๐๖๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
          ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผู้บริหาร ๓ คนข้าราชการครู ๔๐ คน พนักงานราชการ ๑ คนบุคลากรอื่นๆ ๑๑ คน มีนักเรียน ๘๖๑ คน
          มีเขตพื้นที่บริการในตำบลคลองตะเกราและตำบลท่าตะเกียบจำนวน ๔๗ หมู่บ้านได้แก่บ้านวังวุ้ง บ้านท่าคาน บ้านทุ่งยายชี บ้านท่ากลอย บ้านหนองปรือกันยาง บ้านหนองประโยชน์ บ้านอ่างเสือดำ บ้านหนองปลาซิว บ้านอ่างเตย บ้านหนองปรือ บ้านน้อยนาดี บ้านเนินกระบก บ้านคลองตะเคียน บ้านคลองมะหาด บ้านเขาตลาด บ้านหนองปรือน้อย บ้านชมพู บ้านคลองสียัด บ้านแปลงเสมา บ้านเนินน้อย บ้านฝั่งคลอ งบ้านเขาวงค์ บ้านกรอกสะแก บ้านหนองคอก บ้านเกาะลอย บ้านวังหิน บ้านหนองขาหยั่ง บ้านธรรมรัตน์ใน บ้านร่มโพธิ์ทอง บ้านเทพประทาน บ้านห้วยตะปอก บ้านศรีเจริญทอง บ้านห้วยโสม บ้านทุ่งสาย บ้านกระทิง บ้านเขากล้วยไม้ บ้านหนองใหญ่ บ้านอ่างหิน บ้านเทพเจริญ บ้านกระบกคู่ บ้านเขากระดาษ บ้านห้วยนา บ้านหัวฝาย บ้านสันติสุข บ้านท่ามะนาว บ้านทรัพย์เจริญ บ้านสามพราน