กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวภัทรวดี ทองมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0630740520
อีเมล์ : Phatthongmee@gmail.com