กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจิราพรรณ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวยาภรณ์ หมื่นหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0985975642

นายปรพจน์ สุทธิเรือง
ครู คศ.1

นายณัฐพล โคตรภักดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นายรพีภัทร หรบรรพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3