กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกรรณิภา กองสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4
เบอร์โทร : 0885837350
อีเมล์ : kannipa2212@gmail.com

นางสาวยาภรณ์ หมื่นหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0985975642

นางสาวเกศรา คณฑา

นายปรพจน์ สุทธิเรือง

นางสาวจิราพรรณ บัวแย้ม