คำขวัญประจำโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ