พนักงาน / นักการ / แม่บ้าน

นายไพศาล บุญพ่วง
พนักงานขับรถยนต์

นางจันทรพิมพ์ ใยศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวัชรินทร์ จูสิงห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวิไล จันทัน
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวชิดชนก หม่อมธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนก ไวยะกัน
พนักงานรักษาความสะอาด

นางวิลัย ดาวัลย์
นักการภารโรง

นายดำรงค์ คำเสียง
นักการภารโรง

นางสาวอุษามณีย์ญาภรณ์ วันเปรียงเถา
พนักงานรักษาความสะอาด