พนักงาน / นักการ / แม่บ้าน

นายไพศาล บุญพ่วง
พนักงานขับรถยนต์

นางจันทรพิมพ์ ใยศิริ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวัชรินทร์ จูสิงห์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางวิไล จันทัน
เจ้าหน้าที่วิชาการ

นางสาวชิดชนก หม่อมธา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนก ไวยะกัน
พนักงานรักษาความสะอาด

นางวิลัย ดาวัลย์
นักการภารโรง

นางอัมพร มีถิ่น
พนักงานขายน้ำ

นางพรรณิกา รัตนวัน
พนักงานขายน้ำ

นายศักดิ์ชาย สีหะวงษ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายดำรงค์ คำเสียง
นักการภารโรง