กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรินญา พันธ์ชาลี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิญา คุ้มเดช
ครู คศ.2

นายพัชรพลธ์ มีถิ่น
พนักงานราชการ