กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศศิญา คุ้มเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรินญา พันธ์ชาลี

นายพัชรพลธ์ มีถิ่น