พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   ๑. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
   ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความเป็นมืออาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรม
   ๓. สืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
   ๕. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมของไทย ๑๒ ประการ
   ๖. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
   ๗. จัดการศึกษาโดยสร้างภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์
   ๑. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
   ๒. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
   ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานมีความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม
   ๔. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักและแนวทางพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   ๕. ผู้เรียนมีพื้นฐานชีวิตตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
   ๖. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด
   ๗. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ