กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวบุษดี จันทะสุระ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายลิขิต จิตรขันตรี
ครู คศ.2

นางสาวนงลักษณ์ นกศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอภิญญา สีดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลญา แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวจารุตา ศรีโยธี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเสาวภารักษ์ โพธิ์ชัยเลิศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1