กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมยุรี วรรณพิรุณ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสัญญา ศรีสุลัย

นางสาวบุษดี จันทะสุระ

นายลิขิต จิตรขันตรี

นางสาวนงลักษณ์ นกศิริ

นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอภิญญา สีดี

นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์

นางสาวสุกัลญา แสนแก้ว