กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวริทธิ์ธร สิงห์ภิรมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสัญญา ศรีสุลัย
ครู คศ.2

นางสาวบุษดี จันทะสุระ
ครู คศ.2

นายลิขิต จิตรขันตรี
ครู คศ.2

นางสาวนงลักษณ์ นกศิริ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา สีดี
ครู คศ.1

นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัลญา แสนแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวจารุตา ศรีโยธี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชกานต์ โฉมเฉิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวภารักษ์ โพธิ์ชัยเลิศ
ครูผู้ช่วย