กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาคย์ภูมิ ภักดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาคม คำแพทย์