กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาคย์ภูมิ ภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายอาคม คำแพทย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกมลทิพย์ สมสิ้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1