กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายภาคย์ภูมิ ภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอาคม คำแพทย์
ครู คศ.1

นางสาวกมลทิพย์ สมสิ้ว
ครูผู้ช่วย