วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้เรียนมีความรู้ความสามรถตามมารตฐานที่หลักสูตรกำหนดน้อมนำความพอเพียง สร้างผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมนำสู่สังคม