กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชาญนรี พลชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชดาพร บุญตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0951680391
อีเมล์ : fantarachel@gmail.com

นางสาวนันทนา เรียงมุลตรี

นางสาวศิริพร จักษ์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวมนสิชา สีน้อย

นายวุฒิชัย ช่วยถาวร
ครู

Mr.Floro Lendes Delabajan