กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชดาพร บุญตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0951680391
อีเมล์ : fantarachel@gmail.com

นางสาวนันทนา เรียงมุลตรี
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร จักษ์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวมนสิชา สีน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายวุฒิชัย ช่วยถาวร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

Mr.Floro Lendes Delabajan