สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
เหลือง - ฟ้า
             เหลือง    หมายถึง ความสงบสุข ประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม
             ฟ้า       
 หมายถึง ความสุข ความมีจิตใจผ่องใส ความหวังทั้งปวง