ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 22 -26 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ภายนอก อาทิเช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนขุนด่านปราการชล สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อุทยานแห่งชาติปางสีดา อนุสาวรีย์สุนทรภู่และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวคุ้งกระเบน เป็นต้น โดยนักเรียนสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และด้านมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างยั่งยืนต่อไป
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 134 ครั้ง