ประกาศโรงเรียน
ประกาศ (หยุดเรียนกรณีพิเศษ)
แก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่1/2565 ครั้งที่2
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้รับการรับประกันคุณภาพภายนอก (ปี 2565-2569) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 
ได้รับการรับประกันคุณภาพภายนอก (ปี 2565-2569) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ประกาศเรื่องการแก้ 0 ร มส มผ
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง ในโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา มีนโยบายโรงเรียนต้องปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ รวมถึงปลอดกัญชาทุกรูปแบบ โดยโรงเรียนได้ดำเนินงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ซึ่งเป็นมาตรการที่เข้มแข็ง และเข้มข้นที่สุดที่จะช่วยปกป้องเยาวชนจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ป้องกันการเกิดนักสูบ นักดื่มหน้าใหม่ได้ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นด่านแรกที่จะช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้ก้าวไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นได้ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง การเปิดประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และแผนการเรียนม.4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียน ม.1 และแผนการเรียนม.4
สอบคัดเลือกห้องเรียนม.1และแผนการเรียน ม.4 วันที่26-27 มีนาคม 2565
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
 
ช่องทางรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ เริ่มเปิดระบบ9-13มีนาคม2565
✏️เมื่อท่านกรอกใบสมัครแล้วต้องอัพโหลดรูปถ่ายเอกสารประกอบการสมัครด้วย
ลิงค์สมัครออนไลน์ชั้นม.1
https://forms.gle/ZbjSs4rRAigCSzM47
ลิงค์สมัครออนไลน์ชั้นม.4
https://forms.gle/KVZQxZpokyFRGvd86
</td></tr>
           <tr><td class='bg_dot1' height='1' colspan='2'></td></tr>   
         </table> 
         </td></tr>  
       	           <tr><td>
         <table cellpadding=
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564
ประกาศ เรื่อง แก้ไขผลการเรียน ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตราฐานการศึกษา
ประกาศ เรื่อง แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขผลการเรียนปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564