OBEC LINE
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน ในการเปิดเรียนรูปแบบ On site ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
การตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On site โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
รับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
การประชุมคณะครู และมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวพฤกษศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
รับมอบทุนสนับสนุนในโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าตะเกียบ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
การประเมินความพร้อมสำหรับขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site จากคณะกรรมการติดตามประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : performance agreement) บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบ และการพิมพ์วัสดุสามมิติ สำหรับโรงเรียนในมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
รงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้รับมอบชุด PPE และถุงมือยาง สำหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จากนายสารคาม คูคำ สมาชิกสภาจังหวัด และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตำแหน่ง ผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetng ร่วมกับกลุ่ม โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดกรองโรค การใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แก่ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
มอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64