OBEC LINE
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 65
พิธีรับเข็มตราประจำโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับภูมิทัศน์ และปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 65
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำพรรณไม้แห้งและสำรวจพรรณไม้ โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
การนิเทศติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 65
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียน ในการเปิดเรียนรูปแบบ On site ของโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
การตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนรูปแบบ On site โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
รับมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 65
การประชุมคณะครู และมอบเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวพฤกษศาสตร์
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
รับมอบทุนสนับสนุนในโครงการปลูกความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าตะเกียบ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
การประเมินความพร้อมสำหรับขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site จากคณะกรรมการติดตามประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA : performance agreement) บนพื้นฐานบริบทของโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 64
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64