OBEC LINE
ได้รับความอนุเคราะห์ในการปรับภูมิทัศน์ และปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายบุญนาค พรพจน์ธนมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา นายสุรเดช ชายชาญชัยวัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา นายพีรเชษฐ์ พรชนะธนมาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา นายนคร สมศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการสถานศึกษาทีมงานโต้งโฟกัสจัดหั้ย และคณะทำงาน ในการปรับภูมิทัศน์ และปรับพื้นผิวถนนบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ทางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2565,00:00   อ่าน 313 ครั้ง